Asiakkaan esiintyminen majoitusliikkeessä

Asiakas on velvollinen noudattamaan hyviä tapoja ja ottamaan huomioon hänelle tiedoksi annetut majoitusliikkeen järjestyssäännöt. Jos asiakas vakavasti rikkoo näitä sääntöjä, hänet voidaan välittömästi poistaa majoitusliikkeestä. Asiakkaan on tällöin kuitenkin maksettava majoituksensa ja tilaamiensa lisäpalveluiden hinta eikä hän voi vaatia jo suoritetun maksun palauttamista.

Erityisesti tilanteissa, joissa asiakas vaarantaa muiden asiakkaiden, henkilökunnan, tiloissa olevien partiolaisten tai rakennuksen turvallisuutta, tai loukkaa muiden henkistä- ja fyysistä koskemattomuutta, on majoitusliikkeellä oikeus poistaa henkilö tiloistaan välittömästi. Poistamisesta aiheutuneet kustannukset, kuten vartijan tai lisähenkilöstön kutsuminen paikalle veloitetaan asiakkaalta.

Vastuu asiakkaan omaisuudesta

Asiakas vastaa matkatavaroistaan. Majoitusliike ei ota vastuuta huoneeseen, yleisiin tiloihin tai majoitusliikkeen edustajalle säilytettäväksi jätetyistä tavaroista.

Majoitusliike ei vastaa majoitusliikkeen alueella olevan kulkuvälineen tai sen sisällä olevan omaisuuden vahingoittumisesta tai katoamisesta.

Asiakkaan vastuu vahingosta

Asiakas on vastuussa tahallaan tai huolimattomuudella aiheuttamistaan vahingoista, kuten tupakoimisesta muualla, kuin tätä varten osoitetulla paikalla. Asiakas vastaa myös hänen, hänen vieraansa tai mahdollisen lemmikkieläimensä aiheuttamasta vahingosta huoneelle, majoitusliikkeen muille tiloille, siellä oleville huonekaluille tai varusteille sekä majoitusliikkeen muille asiakkaille tai heidän omaisuudelleen.

Vastuu vahingosta määräytyy yleisten vahingonkorvausta koskevien periaatteiden mukaan.

Virhe ja virheilmoitus

Jos huone tai siihen liittyvät taikka varauksen yhteydessä tilatut järjestelyt tai palvelut eivät vastaa sitä, mitä on sovittu tai voidaan katsoa sovitun, majoitusliikkeen suorituksessa on virhe.

Jos huone ei ole asiakkaan käytettävissä luvattuna aikana, majoitusliikkeen suorituksessa on virhe.

Asiakas ei voi kuitenkaan vedota virheeseen, jos hän ei ilmoita siitä majoitusliikkeen vastaanottoon tai varauksessa ilmoitetulle yhteyshenkilölle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita.

Virheen korjaaminen ja hinnanalennus

Majoitusliikkeen varustukseen ja kuntoon liittyvät huomautukset ja valitukset on tehtävä saapumispäivänä tai mahdollisimman pian, jolloin majoitusliikkeellä on mahdollisuus korjata virheet. Majoitusliike ei ole velvollinen hyvittämään asiakasta jälkikäteen tehdyistä huomautuksista.

Majoitusliikkeen on korjattava virhe viivytyksettä omalla kustannuksellaan.

Majoitusliike saa kuitenkin kieltäytyä virheen korjaamisesta, jos siitä aiheutuisi kohtuuttomia kustannuksia tai kohtuutonta haittaa. Asiakas saa kieltäytyä virheen korjaamisesta, jos siitä aiheutuisi hänelle olennaista haittaa.

Majoitusliikkeen ja asiakkaan väliset erimielisyydet

Majoitusliike ja asiakas ensisijaisesti neuvottelevat heidän välisistä erimielisyyksistä.

Erimielisyystilanteissa asiakas voi saada apua kuluttajaoikeusneuvojalta.

Asiakas voi myös saattaa erimielisyyden Kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.